Tuesday, June 25, 2013

පට්ට Highly Compressed Games ටිකක්.....

            ඔන්න තවත් සුපිරි ගේම් ටිකක් දෙන්න යන්නේ..හැබයි මේවනන් ටිකක් බර වැඩී...ඒ කිව්වේ 200mb-300mb විතර වෙනව..හැබැයි අවුලක් නෑ.පට්ට ගේම් ටික..අළුත් වගේම ටිකක් පරණ සෙට් ටිකකුත් තියනවා...ඔන්න යටින් ගේම් ටික දානව කැමති අය බාගන්න....

Transformers The Game - Highly Compressed 206 MbBased on Paramount Pictures' live-action feature film, Transformers: The Game lets gamers control the outcome in the battle for Earth as they choose to protect it as Autobots or destroy it as Decepticons and experience the unstoppable power and massive scale of their favorite robots in disguise. As the Transformers’ war comes to Earth, gamers make the choice to join the Autobots in protecting our planet or to join the Decepticons in destroying it. With dual campaigns, the fate of the world is in players' hands. 

Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista
Processor: Pentium 2 @ 2 GHz or Athlon Equivalent
Memory: 256 MB
Hard Drive: 4.3 GB Free
Video Memory: 64 MB with T&L, Pixel Shader 1.1 Support (GeForce 4 Ti/Radeon 8500+)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive

Recommended System Requirements
OS: Windows XP/Vista
Processor: Pentium 4 @ 3 GHz
Memory: 1 GB
Hard Drive: 4.3 GB Free
Video Memory: 128 MB (GeForce 6800/ATI X800+)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom DriveCall Of Duty 2003 Pc Game Download Highly 


Compressed 420 Mb
Call of Duty 2003 is a first-person shooter that has a single-player story mode and a multiplayer mode. The player takes on the roles of several Allied protagonists in specific missions during World War II. The player can crouch and lie prone, and is able to scale low walls and other obstacles. Two firearms can be carried, which can be swapped with those left on the battlefield, and both fragmentation and smoke grenades can also be carried. A gun's iron sights can be used to aim more accurately. A compass on the heads-up display (HUD) shows both allies and enemies, and objective markers to indicate locations the player must reach, areas to defend, or enemy cannons or tanks that the player must plant explosives on to disable. Emplaced weapons such as machine guns and flak cannons are available in some locations to take out enemy forces. In addition, some missions place the player in control of a tank.
85 Mb Mediafire Links (No need to wait for downloads)


Caesar 3 Highly Compressed 90 Mb Pc Game Download


Caesar 3the cities in Caesar III seen in two-dimensional isometric view with a fixed magnification level, and can be rotated ninety degrees. city ​​in this game are accurately reflect the life of Roman citizens lowest plebs live in tents and shacks, while the richest nobles lived in the villa. Staple foods include wheat, fruits, vegetables, and pork, and wine is required for some festivals and houses. Residents walk the streets in their various garbs and can tell the player their name and how they feel about the city. in the video game No terrain editing, other than permanently removing trees to clear land for building.In the video game Caesar III focuses on the development of the city from the fighting, though invaders will sometimes attack the town players. There are two ways to play the game: Mission Mode, which is tantamount to typical "campaign" mode other strategy games, and Builder Mode, where the player plays one scenario from scratch.All movements of goods and coverage of walkers are accurately reflected by citizens walking the streets: the player can see the development of agricultural crops, and when it's ready a worker will push a full cart from the farm to a nearby warehouse or granary, and then returned with empty baskets. Access to services such as market goods, entertainment, health, education, and taxation are represented by "walkers," who were sent out from their buildings to patrol the streets. Every home that is passed by a walker is considered to have access to the building services walker.
The mission begins with the rank of Citizen players, and each time the goals set by the emperor achieved, players get a promotion, until finally became emperor and win the game. After two missions, players choose between the two cities to build: one more focused on the military, or one that requires a more developed.
Minimum System Requirements
PC Version
Pentium-90
Windows 95
16 MB RAM
4X CD-ROM
SVGA with 1MB of memory
mouse.
 Links Updated

Download Part 1
Download Part 2
Password - www.goombagames.com

Simcity Highly Compressed Pc Game Download


The franchise that laid the foundations of the city building simulation genre is back, empowering players to create the world of their imagination! This new edition ofSimCity marks a true rebirth of the franchise that brings the depth of simulation that has been the series hallmark for more than two decades and marries it with next generation accessibility and a robust multiplayer mode, giving players the power to change a world together. Players take charge of their own customized cities and build a world that co-exists alongside friends. For the first time in SimCity franchise history, players' decisions will have long-lasting repercussions that will extend beyond their city limits. Together, players will address real global challenges such as climate change, the search for renewable resources and natural disasters. It’s up to the players to decide whether to compete or collaborate to shape the world of tomorrow -- for better or for worse.

Minimum System Requirements: 
Operating System: Windows XP / Windows Vista / Windows 7
  Processor: Intel Dual Core @ 2.4 GHz or higher
  Memory: 1 GB of RAM (2 GB for Vista & Win 7 )
  Graphics Card: 256 MB (Nvidia GeForce 7900) Pixel Shader 3.0
  Hard Disk: 12 GB free disk space
  Sound Card DirectX® compatible
DirectX® 9.0

Uptobox Links
  Installation Instructions
Password - www.highycompressedgames.com

Scarface: The World Is Yours Highly Compressed 236 Mb Pc Game Download


The Scarface video game creates a gameplay environment that authentically recreates the historical time period of the film, touching on politics, news items and events of the day. As Tony Montana (in an alternate-ending story concept that follows the events of the original movie classic), players will travel through the steamy, often violent streets of Miami, the irie islands of the Florida Keys, the Bahamas and various other locales and will interact with a world full of seedy and dangerous characters to procure information, negotiate business deals, smuggle contraband and avoid rivals and DEA on a mission to rebuild their fallen empire. 

Features Al Pacino’s likeness as Tony Montana; voice talent includes Steven Bauer and Robert Loggia from the original SCARFACE, Jay Mohr, Cheech Marin, and Michael York; story by AMERICAN HISTORY X and BLOW writer David McKenna; players can choose between two different soundtracks, either music from the movie’s era or modern day hits.

Minimum System Requirements
OS: Windows 2000/XP (ONLY)
Processor: Pentium 4 @ 1.8 GHz
Memory: 256 MB
Hard Drive: 3 GB Free
Video Memory: 128 MB (nVidia GeForce FX 5500/ATI Radeon 9200)
Sound Card: Direct X Compatible
Direct X: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive
Recommended System Requirements
OS: Windows 2000/XP (ONLY)
Processor: Pentium 4 @ 2.8 GHz
Memory: 512 MB
Hard Drive: 3 GB Free
Video Memory: 256 MB (nVidia GeForce FX 6800/ATI Radeon x800)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive 

Password - www.highlycompressedgames.com

Tony Hawk Pro Skater 3 Highly Compressed Pc Game Download


Tony Hawk's Pro Skater 3 takes skateboarding to the next level through its innovative technical advancements and unique gameplay features that offer fast and furious competitions both on the ramp and in the street," states Larry Goldberg, executive vice president, Activision Worldwide Studios. "The title's inherently fun and intuitive game design will translate seamlessly across multiple platforms. Tony Hawk's Pro Skater 3 delivers realistic, cutting edge graphics, action-packed gameplay, seamless video cinematic sequences and crisp special effects. The game extends beyond the boundaries of the traditional skateboarding genre by setting players in living environments that evolve. Players can choose to skate through realistic urban settings complete with pedestrians, cars, traffic accidents, natural disasters and changing weather conditions.

Minimum Requirements
PIII 500MHz
64MB RAM
16MB 3D accelerator
850MB free disk space
Supported Functions
Number Of Players: 1-8
Online 
Password - www.highycompressedgames.com

Test Drive Ferrari Racing Legends Highly Compressed Pc Game Download


Race some of the sexiest cars ever made in this Ferrari-licensed entry 
in the famed Test Drive racing franchise. Test Drive: Ferrari Racing 
Legends brings over 70 years of the world's most recognizable 
performance cars to gamers. Developed by world-class developer Slightly 
Mad Studios, Ferrari Racing Legends explores the legacy of Ferrari 
Racing. It recreates Ferrari's most beloved and coveted performance 
racers, from today's latest models to the legendary vehicles that have 
dominated racing history.
 
Installation Notes
 
1. Unpack the release.
2. Mount or burn image.
3. Install.
4. Copy everything from the SKIDROW folder into the game installation
5. Block the game in your firewall and mark our cracked content as
 secure/trusted in your antivirus program.
6. Play the game.
7. Support the companies, which software you actually enjoy! 
 
Minimum System Requirements
OS: Windows XP/Vista/7
Processor: Intel Pentium 4 @ 3.2 GHz / AMD Athlon 64 3500+
Memory: 1 Gb
Hard Drive: 7 Gb free
Video Memory: 256 Mb
Video Card: nVidia GeForce 7600 / ATI Radeon X1600
Sound Card: DirectX Compatible
Network: 512 Kbps Broadband Internet Connection for Online Multiplayer
DirectX: 9.0c
Keyboard
Mouse
DVD Rom Drive

Recommended System Requirements
OS: Windows XP/Vista/7
Processor: Intel Core 2 Duo @ 2.0 GHz / AMD Athlon 64 X2 4800+
Memory: 2 Gb
Hard Drive: 7 Gb free
Video Memory: 512 Mb
Video Card: nVidia GeForce 8800 / ATI Radeon HD 3870
Sound Card: DirectX Compatible
Network: Broadband Internet Connection for Online Multiplayer
DirectX: 9.0c
Keyboard
Mouse
DVD Rom Drive

Download Part 1
Download Part 2
Download Part 3
Read Me
Password - www.highycompressedgames.com

Assassin's creed 3 Highly Compressed Pc Game

Assassins Creed 3 SKIDROW + DLC PACK
Assassins Creed 3 SKIDROW + DLC PACK
Assassins Creed 3 SKIDROW + DLC PACK

18th century North America. After more than 20 years of conflict, the Thirteen Colonies and the British Crown are on the brink of all-out war. Battle lines are drawn. Bloodshed is inevitable.
Out of the embers of his burning village, a new assassin will rise. Born of Mohawk and British descent, his fight for freedom and justice will be forged in the flames of revolution.
Eliminate your foes with an expanded arsenal of weaponry including bows, pistols, the tomahawk, and the signature blade of the Assassin Order.
Explore densely populated cities, situated along the vast wilderness of a dangerous frontier, abundant with wildlife.
An all-new game engine delivers the brutality and the beauty of a nation caught in an epic war for independence.

Minimum System Requirements
OS: Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1) / Windows 8
CPU: 2.66 GHz Intel Core2 Duo E6700 or 3.00 GHz AMD Athlon 64 X2 6000+ or better 


Recommended
RAM: 2 GB (4 GB recommended)
GPU RAM: 512 MB DirectX 9.0c-compliant with Shader Model 4.0 or higher (see supported list)*
GPU: Nvidia GeForce 8600 GT or AMD Radeon HD 3870
AUDIO: DirectX 9.0c-compliant (5.1 surround sound recommended)
DVD: Dual-layer drive
HDD: 17 GB of free hard disk space
OTHER: Windows-compatible keyboard, mouse, optional controller (Xbox 360 Controller for Windows recommended)
Spiderman 3 highly compressed pc game download 150 Mb


Spider-Man 3 allows players to experience the actions of heroic red-suited Spider-Manand, for the first time ever, his darker, more mysterious black-suited persona. Set in a larger, dynamic, free-roaming New York City, the game gives players the freedom to choose their own gameplay experience through multiple movie-based and original storylines, fully integrated city missions and performance rewards including improved speed, combat maneuvers and agility. In Spider-Man 3, players draw upon Spider-Man's completely revamped combat abilities as they protect the city and defeat nemeses using expanded aerial fighting, finishing moves and dynamic webbing during missions and epic boss battles. 

Minimum System Requirements
OS: Windows 2000/XP/Vista
Processor: Pentium 4 @ 1.8 GHz or Athlon Equivalent
Memory: 1 GB
Hard Drive: 6.7 GB Free
Video Memory: 256 MB (ATI x1300/GeForce 7300+)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive

Recommended System Requirements 
OS: Windows 2000/XP/Vista
Processor: Pentium 4 @ 3.2 GHz or Athlon Equivalent
Memory: 1.5 GB
Hard Drive: 6.7 GB Free
Video Memory: 256 MB (ATI x1800/GeForce 7800 GT+)
Sound Card: DirectX Compatible
DirectX: 9.0c
Keyboard & Mouse
DVD Rom Drive
Password - www.highlycompressedgames.com

Grid 2 Pc Game Download Highly Compressed


Part of a long string of blockbuster racing games (including TOCA Championship Racing, Pro Race Driver and the original Grid), Grid 2 challenges players to be fast, be first and be famous as they enter a stunning new world of competitive motorsport. Following the success of Race Driver: Grid — which set new standards for damage, AI, visuals and introduced the Flashback time rewind feature (now adopted by many racing games) — Grid 2 will again raise the gameplay and technological bar for motorsport gaming and remain true to the series’ core value — it’s all about the race. Grid 2 will also introduce the new TrueFeel Handling System, which uses real physics to hit a sweet spot between accessibility and simulation to deliver handling that is approachable yet challenging to master.
Grid 2 is a confident, aggressive, good-looking racer that boasts a level of focus last year’s Dirt: Showdown didn’t have. It’s well executed and easily the measure of the award-winning original in all but a couple of areas. However, missteps with how it approaches its track content will harm its long-term appeal, and further shedding of its sim-based roots will continue to alienate fans of the racing games Codemasters made back in the late ’90s and early 2000s.
Grid 2’s handling has a foot on each side of the fence; grippy, with a good sense of weight – particularly under heavy braking – but honed to emphasise drifting. It’s a one-size-fits-all model, with no driving aids, but it still clings to one or two of its sim-like characteristics. While the handling errs towards the arcade end of the spectrum, the tight courses and mechanical damage still conspire to keep players thinking two corners ahead at all times. Flashback returns to help you undo a nasty write-off or a blown tyre, but it’s a limited-use device.

System requirements 
Core i7 2.6 GHz
4 GB RAM
 graphic card 1024 MB (GeForce GTX 560 or better)

  Windows Vista/7/8


Password - www.highlycompressedgames.com

Prince OF Persia The Forgotten Sands Highly Compressed ISO

 
 

Prince of Persia The Forgotten Sands is a multi-platform video game produced by Ubisoft which was released on May 18, 2010, in North America and on May 20 in Europe. The games mark a return to the storyline started by Prince of Persia: The Sands of Time. Prince of Persia: The Forgotten Sands is the title of four separate games with different storylines. The main game was developed for PlayStation 3, Xbox 360, and Microsoft Windows, while the other three are exclusive for the PlayStation Portable, Nintendo DS, and Wii.The game is an interquel, taking place in the seven-year gap between Prince of Persia: The Sands of Time and Prince of Persia: Warrior Within. The Prince character is supposed to be a cross between the character models in these two games. He is again voiced by Yuri Lowenthal.

Minimum System Requirements :

 • Operating System: Windows XP/Vista/7
 • CPU: Intel Celeron E1200 Dual-Core 1.6GHz or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+
 • RAM: 1 Gb
 • Graphics: Nvidia GeForce 6800 GS or AMD Radeon X1600

Recommended System Requirements :

 • Operating System: Windows XP/Vista/7
 • CPU: Intel Core 2 Duo E4500 2.2GHz or AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4400+
 • RAM: 3 Gb
 • Graphics: Nvidia GeForce 8600 GTS 512 Mb or AMD Radeon HD 2600 Pro
Password - www.highlycompressedgames.com

ඔන්න දුන්නා..පට්ට ගෙම් ටික නේ..තව හෙන ලොට් එකක් තියනව...පස්සේ දෙන්නන්.....පුළුවන්නන් comment එකක් දාන්න ඒක අපිට ලොකු උදව්වක්....ඔන්න අපි ගියා....

Thursday, May 30, 2013

Android ඇප්ස් හදමුද?...........

                                          ඔන්න අපේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ෆෝන් තියන යාලුවන්ට වගේම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් හදන්න කැමති යලුවන්ටත් පොඩි උදව්වක් කරන්න තමයි මේ යන්නේ...ඔන්න දැන් අපි හැමෝටම මේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් හදන්න පුළුවන් චාන්ස් එක ලැබිල තියනවා....නෙට් එකෙන් 'ඒඩීටී බණ්ඩල්' කියන සොෆ්ට්වෙයාර් කෑල්ල බාගෙන ඒක අපේ පිසී එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තහම මේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප්ස් හදන්න පුළුවන්..මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එක නැත්තන් ටූල් කිට් එක බාගන්න මම පහලින් දාල තියන වෙබ් එකට ගිහිල්ලා යටින් තියන Get the SDK ක්ලික් කරන්න...එතකොට අපිව තව වෙබ් අඩවියකට අරන්න යනවා...එතනින් අපිට මේක බාගන්න පුළුවන්..

                                                             ඉස්සෙල්ලම මේක බාගන්න....                 මම හිතනව අපේ යළුවෝ මේක බාගන්න ඇති කියලා...මේක බාගත්තට පස්සේ එන්නේ adt-bundle-windows කියල සිප් ෆයිල් එකක් එයි..දැන් මේක Development කියන ෆෝල්ඩරයේදී එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න....ඊට පස්සේ මේකේ තියන eclipse කියන සබ් ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරගන්න..එතකොට Workspace Launcher කියන බොක්ස් එකක් එයි.එතන Workspace කියන තැන අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක සෙව් වෙන්න ඕනේ තැන දීලා OK කරන්න...ඊට පස්සේ ඕපන් වෙන අයිඩීඊ  එක ඇතුලේ අපිට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් එකක් හදන්න ඕන වෙන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඩිවලොප්මන්ට් ටූල්,ප්ලග් ඉන් හා සොෆ්ට්වෙයාර් ඩිවලොප්මන්ට් කිට් තියනවා....

                    ඔන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් හදන්න ඕනවෙන ටූල් එක බාගන්න තැන ඉදලා ඒක අපේ පීසී එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන හැටියනකන් කියල දුන්නා....ඔන්න අපි ඔයාලට ගොඩාක් උදව් කරනවනේ ඔයාලත් අපිට උදව්වක් විදිහට කෙමෙන්ට් එකක් දාලා යන්න....මොකක් හරි අවුලක් උනත් කියන්න...අපි කොහොම හරි ඒකට විසදුමක් හොයල දෙනවා....ඔන්න එහෙනන් අපි යනවා...ඔයාලට සුබ දවසක්....

ෆ්‍රී එම්.එම්.එස් යවන්න පුළුවන් 'වට්ස් ඇප්'......

                                                    ඔන්න ඔයලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන වෙබ් අඩවියක් කියන්න යන්නේ.....මේකේ නම 'වට්ස් ඇප්'....මේකෙන් අපිට ලෝකේ ඕනම කෙනෙකුට ෆ්‍රී එම්.එම්.එස් යවන්න පුලුවන්..හැබයි මේකෙන් අපිට සේවාව ලබගන්නනන් මේකියන ඇප් එක බාගෙන අපේ මොබයිල් එකට දාගන්න ඕනේ....ඒත් ඒක එච්චර අවුලක් නෑ..මොකද මේ ඇප් එක අපිට දෙන්නේ ෆ්‍රී....ඒවගේම මේ ඇප් එක ඇපල්,ඇන්ඩ්‍රොයිඩ්,වින්ඩොව්ස්,බ්ලැක්බෙරි වගේම නොකියා මොබයිල් වලටත් වැඩ....ඔන්න කැමතිනන් පහලින් මේ වෙබ් එකට ගිහිල්ල බලන්න.....අපි ගියා...වැඩේ හොදයිනන් කෙමෙන්ට් එකකුත් දාන්න....   


                                                          මෙතනින් වෙබ් එකට යන්න.....

Saturday, April 20, 2013

ලස්සන bicycle spoke pov එකක් හදාගමු......

                    ඔන්න කාලෙකට පස්සේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ලිපියක් දාන්න යන්නේ.....මේකෙන් පුලුඒන් අපේ පුට් සයිකලේ වීල් එක ලස්සන කරගන්න.....ලස්සන කරගන්න කිව්වේ ලස්සන එල්.ඊඩී බල්බ් සෙල්ලමක් දාන්න...ඔන්න යටින් වැඩේ ගොඩ දාගන්න හැටි තියනවා......හරියට කරගන්න එකයි තියෙන්නේ............


Tools

 • For fabricating the PC boards:
  • Computer and laser printer
  • Hacksaw
  • Stainless steel wool
  • Pulsar toner transfer papers and green TRF film
  • Clothing iron
  • Ferric chloride
  • Liquid tin solution
  • Long tupperware containers
  • Plastic funnel
  • Dremel with drill press attachment
  • 0.04" carbide drill bit
 • For soldering components:
  • Soldering station
  • Solder sucker
  • Multimeter
  • Bench power supply
  • Needlenose pliers
  • Diagonal cutters
 • For programming the microcontrollers:
  • PIC programmer with In Circuit Serial Programming (ICSP) capability
  • Computer
 • For mounting the boards in a bike wheel:
  • Utility knife
  • Ruler
  • Fine tipped marker
 • Safety gear:
  • Safety glasses
  • Nitrile rubber gloves
  • Leather gloves
  • Earplugs
  • Dust mask

Parts list

Qty.DigiKey part No.Description
3PIC16F628A-I/P-NDPIC 16F628A microcontroller
3A9418-ND18 pin IC sockets
12296-1600-5-ND74HC595 eight bit shift register
12A9416-ND16 pin IC sockets
1002N3904FS-ND2N3904 transistors
200160-1620-NDRed oval LEDs
1001.0KEBK-ND1K 0.125 watt resistors
200180QBK-ND180 ohm 0.25 watt resistors
310KQBK-ND10K 0.25 watt resistors
3P5174-ND1uf 16 volt electrolytic capacitors
3399-2171-ND0.1uf ceramic capacitors
6DN6851-A-NDHall effect sensors
3497-1441-5-ND7805 voltage regulators
1182-1018-NDDouble sided 0.032" 1/2oz
copper clad board
1PC300C-60-ND0.04" carbide drill bit
1182-1003-NDPulsar toner transfer sheets
1182-1021-NDPulsar green TRF film
Most parts and some tools can be obtained from DigiKey. The rest can be obtained locally from Radio Shack ("The Source" in Canada) and hardware & electronic component stores. Here are some points to be aware of when ordering components:
 • Only 3 hall effect sensors are required but one of mine was faulty, so I’ve specified 6 in the table.
 • The carbide drill bit is very hard, but also very brittle. Make sure you don’t apply any lateral loads.
 • I’ve specified 0.032" copper clad board which is half the thickness of the regular stuff. This is so that it will fit through the "Toner Applicator" from Pulsar. If you don’t plan to use this device, then you can use thicker board.
Some other things you’ll need: Zip ties, 1/8" sintra (to be used as a protective backing), a large anti-static bag, rubber cement, AA battery holders, 6 or 12 AA nickel metal hydride batteries (or two lithium cells), 4 pin and 3 pin 0.1" spaced single row headers for the power and ICSP connectors, solid conductor jumper wire, a very powerful permanent magnet and maybe a power switch.

Printed circuit board

In the past, I’ve used the photo etch method to make circuit boards, but the process was difficult, costly, messy and time consuming. This time, I decided to try the toner transfer method. This is a process whereby you use a laser printer to print your PC board layout on a special sheet of paper, then you transfer the toner from the paper to the copper clad board with heat and pressure. After the toner has been "re-fused", the paper is removed by soaking the board in water. Finally, a sealant is applied over top of the transfered toner to prevent pinholes when the board is etched.

The three boards for the Spoke POV were done in this way. I used toner transfer sheets from Pulsar, and applied them to the copper clad boards with a common household iron (no steam). Although I was successful in making three functional boards, I found the process finicky and one board needed a lot of touch up work to make it serviceable. Most of my troubles came from trying to transfer the PC layout from the paper to the copper clad board - It was hard to get it to stick evenly without smearing or shifting. Pulsar caims that their "Toner Applicator" product makes this process more reliable, so I may order one and give it a try. If anyone would like to share their experiences with this, please contact me.

Board photos:

The following images show the boards in three different stages of completion:
 • Bottom - immediately after etching and drilling, before the toner and green TRF film (sealer) has been scrubbed off.
 • Middle - after scrubbing and tinning.
 • Top - the finished board with all components soldered in.

Parts placement:

Soldering the LEDs:

It gets a little crowded once you start soldering the LEDs and current limiting resistors. You may want to consider soldering all the resistors first, then the component side LEDs and finally the solder side LEDs.

Wheel mounting

The sintra backing:

To mount these boards in the wheel, I made a protective backing out of 1/8" sintra (often used as a rigid backing onto which printed material can be mounted), covered one side with anti-static plastic that was cut from a motherboard bag and attached it to the solder side of the circuit boards with zip ties. I’m not sure if the anti-static plastic is of any benefit, but I used it as a precaution in case a static charge builds up on the sintra as the wheel spins.

Attaching them to the wheel:

On one end of the sintra, I cut a crescent shaped notch that matched the radius of my front hub shaft. On the other end, I cut a notch for the spoke nipple. All that is needed to secure a circuit board to the wheel is two zip ties at the spoke nipple end - the other end stays put because the crescent shaped notch engages around the wheel hub. To keep the hub end of the boards in place, I used two short sections of plastic hose, slit down one side, wrapped around the hub shaft and attached with zip ties. These act as spacers that prevent the boards from sliding laterally along the length of the hub shaft.

Note: These boards will only fit a 700c or larger wheel. They are too long for 26" mountain bike wheels. Also, when using three boards, it’s easier to mount them in a wheel with a number of spokes that’s divisible by three (IE 36 spokes).


Mounting the batteries

The batteries are mounted in between the circuit boards, affixed to intersecting pairs of spokes with zip ties. Initially I was going to use lithium polymer or lithium ion batteries for this project, but that meant buying an expensive charger in addition to expensive cells so I decided to just go with AA nickel metal hydride batteries instead. The circuit runs nicely on 7.2 - 7.4 volts, so that means six nickel metal hydride or two lithium cells can be used.

Although I was able to run this device with only six AA batteries, I ran into trouble whenever I tried to display an image that turned on almost all the LEDs simultaneously. Because the boards will draw almost six amps with every LED on, I found that the voltage would drop to a point where the microcontroller would no longer operate. I’ve been able to confirm the source of the problem because it runs fine if I disconnect two of the boards. To address this problem, I’m going to use 12 AA batteries (six parallel pairs) with heavier gauge wire connecting them. The photo of the completed wheel above shows six batteries in their normal place plus and extra six in a seperate holder that were added to address the voltage drop problem.